t1_lf_mf lf smf cv

Stellar mass function

PHASE: Definition phase.